Girişimci Bilgi Sistemi Sunumu GBS Tanıtım Sunumu Girişimci Bilgi Sistemi (GBS); farklı kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarında bulunan işletmelere ait ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerinin, ortak standartlar çerçevesinde bir veritabanında toplanması ve bu verilerin entegrasyonu projesidir.

10/7/2018 tarihli ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388/B maddesinin birinci fıkrasının (ç) (j) ve (k) bentlerinde Bakanlığımıza, işletmelere ait çeşitli verilerin ilgili kamu ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin edilerek bu verilerle istatistikler ve analizler üretmek ve paylaşmak için bir bilgi sistemi oluşturulması görevi verilmiştir.

Bu çerçevede oluşturulan GBS’nin temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara iktisadi, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin/bilgilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktır.

GBS ile makro seviyede yapılan analizlerin yanı sıra, Bakanlığımız yerleşkesinde bulunan Çalışma ve Araştırma Merkezinde mikro veri ile çalışmalar da yürütülmektedir. Üniversiteler, T.C. Merkez Bankası ve Dünya Bankası gibi çok sayıda kurum ve kuruluş yayımladıkları makale, rapor ve çalışmalarda GBS’yi kaynak olarak kullanmaktadır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen kurumlar arası veri entegrasyonu sayesinde, ekonomide ticari kazanç üreten 3 milyonu aşkın girişimin finansal tabloları, sektörler ve iller arası ticareti, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, fikri ve sınai hakları, dış ticaret ve istihdam verileri gibi veri setlerine ulaşılabilmektedir. Son dönemde AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri verileri ve Kalkınma Ajansları Destek verileri kapsama dahil edilmiştir. Ayrıca, GBS’de farklı kurumlara ait veri setleri çapraz sorgulamalarla raporlanabilmektedir. Örneğin ihracat yapan firmaların istihdamı, kar/zarar durumu ya da patent almış firmaların mali performansları gibi verilere ulaşılabilmektedir.

Yakın gelecekte GBS’nin analitik yetenekleri ve kapsamı genişletilerek sanayi alanında verilerin toplandığı bir Veri Merkezi oluşturulması planlanmaktadır. Diğer yandan toplumun daha geniş kesiminin verilere erişimini sağlamak amacı ile bir Açık Veri Platformu devreye alınacaktır.

GBS verileri, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında değildir. GBS verileri, kullanılan hesaplama yöntemlerinden veya verinin kapsamından kaynaklanan nedenlerle, RİP kapsamında veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan verilerden farklılık gösterebilmektedir.