GBS’nin genel amacı nedir?

GBS’nin amacı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara ekonomi, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin/bilgilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktır.

GBS hangi sektördeki girişimleri kapsamaktadır?

Reel sektörü kapsamaktadır. Finans sektörü, kamu sektörü, dernekler, vakıflar dahil değildir.

GBS kapsamındaki veri sınıflamalarına nasıl ulaşabilirim?

GBS kapsamındaki veri sınıflamalarına TÜİK tarafından yayımlanan https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaTurListeAction.do adresinde yayınlanan Sınıflama Sunucusundan ulaşılabilmektedir.

GBS'deki verilerin başlangıç yılı nedir?

GBS'de yer alan verilerin başlangıç yılı 2006'dır.

GBS verilerine nasıl erişebilirim?

Mikro veri ile çalışılabilmesi için Bakanlık ile ilgili kurum arasında Protokol yapılmalı ve Mikro Veri Talep Formu Bakanlığa sunulmalıdır. Bakanlık dışına çıkarılmasına izin verilmeyen mikro verilerin kullanımı amacıyla Bakanlık binasında veya Bakanlığın onay verdiği yerlerde Bakanlık Personeline ve araştırmacılara tahsis edilen çalışma alanlarında (Çalışma ve Araştırma Merkezi – ÇAM) mikro veri ile çalışılmaktadır. Toplulaştırılmış veri talebi ise Bakanlık tarafından hazırlanan form doldurularak GBS’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Hangi kurumlara ait veriler GBS kapsamındadır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, KOSGEB ve TÜİK

GBS'de girişimlere ait ne tür veriler yer almaktadır?

Ülkemizde yerleşik girişimlerin mali bilgileri, çalışan bilgileri, ihracat ve ithalat bilgileri, patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım bilgileri, KOSGEB ve TÜBİTAK destek bilgileri, sanayi işletmelerinin kapasite ve üretim bilgileri sektör, ölçek, bölge ve teknoloji düzeyine göre raporlanabilmektedir. Sektörler ve iller arası ticaret verileri de kapsam dahilindedir. GBS dinamik bir yapıya sahip olup sürekli yeni veri setleriyle geliştirilmektedir.

GBS verilerinin doğruluk ve güvenilirlik düzeyi nedir?

GBS, alanda ankete ya da doğrudan girişimlerden alınan veriye dayalı bir sistem olmayıp, tamamen kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görevleri kapsamında girişimlerden aldıkları idari kayıt verilerinden oluşmaktadır. Bu yüzden verilerin güvenilirliği üst seviyededir.

GBS verilerinin güncellenme sıklığı nedir?

Yılda bir kez güncellenmektedir.

“Gizli Veri” tanımı nedir?

Bireysel verinin toplulaştırılması ile oluşturulan veri tablosunun herhangi bir hücresindeki gerçek veya tüzel kişi sayısının üçten az olması veya bu sayı üç ve daha fazla olduğu hâlde herhangi bir birime ait verinin o hücredeki toplam verinin yüzde sekseninden, iki birime ait verinin o hücredeki toplam verinin yüzde doksanından fazlasını oluşturması hâlinde ilgili hücredeki veri “Gizli Veri” sayılır.