Girişimci Bilgi Sistemi Hakkında


Girişimci Bilgi Sistemi (GBS); farklı kamu kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında bulunan işletmelere ait ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerin, ortak standartlar çerçevesinde bir veritabanında toplanması ve bu verilerin entegrasyonu projesidir.
10/07/2018 tarihli ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde Bakanlığımıza, işletmelere ait çeşitli verilerin ilgili kamu ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin edilerek bu verilerle istatistikler ve analizler üretmek ve paylaşmak için bir bilgi sistemi oluşturulması görevi verilmiştir.
Bu çerçevede oluşturulan GBS’nin temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara ekonomi, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ve etkinlik ölçümü için makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin/bilgilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktır.
Bakanlığımızca gerçekleştirilen kurumlar arası veri entegrasyonu sayesinde, ekonomide ticari kazanç üreten yaklaşık 3 Milyon girişimin finansal tablosu, sektörler ve iller arası ticareti, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı il verileri gibi yeni veri setlerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca, GBS’de farklı kurumlara ait veri setleri çapraz sorgulamalarla raporlanabilmektedir. Örneğin ihracat yapan firmaların istihdamı, kar/zarar durumu ya da patent almış firmaların mali performansları gibi verilere ulaşılabilmektedir.
GBS verileri, Resmi İstatistik Programı kapsamında değildir. GBS verileri, kullanılan yöntemlerden ve kapsamından kaynaklı nedenlerle, gerek Resmi İstatistik Programı kapsamında açıklanan gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan verilerden farklılık gösterebilmektedir.